Europa investuoja į kaimo vietoves


 

ES parama atkuriant stichinių nelaimių pažeistus miškus

 

           Tvarkant stichinių nelaimių pažeistus miškus  galima pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas". Tinkamumo sąlygos:

             Stichinės nelaimės pažeisto miško plotas iki paraiškos pateikimo turi būti užregistruotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų registracijos žurnale.

             Parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės bus pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių.

            2015-2016 m. laikotarpiu VĮ Kupiškio miškų urėdijoje Kupiškio ir Šimonių girininkijose  eglynų kenkėjas žievėgraužis tipografas pažeidė šešis virš 0,5 ha miško plotus. 2017 m. balandžio 5 d. VĮ Kupiškio miškų urėdija su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas" paramos sutartį Nr.21ZP-KP-16-2-08195-PR001, pagal kurią įsipareigojo įgyvendinti projektą "Pažeistų eglynų atkūrimas Kupiškio ir Šimonių girininkijose". Jo metu VĮ Kupiškio miškų urėdijoje Kupiškio ir Šimonių girininkijose bus atkurta 3,2 ha žievėgraužio tipografo pažeistų eglynų. Šio projekto uždaviniai: 1. Atkurti plotus, kurie buvo pažeisti žievėgraužio tipografo. 2. Parenkant tinkamą želdinių sudėtį suformuoti tvarius ir našius medynus.

             Atlikus numatytus darbus - atkūrus pažeistą mišką, urėdijai bus kompensuotos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo išlaidos. 85 proc. lėšų projekto įgyvendinimui bus skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. iš Lietuvos valstybės biudžeto.

 

ES parama tvarkant ir atkuriant stichinių nelaimių pažeistus miškus

 

Tvarkant stichinių nelaimių pažeistus miškus, galima pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas" pirmąją veiklos sritį - stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės.

Stichinės nelaimės pažeistas miškas - tai ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas, kuriame dėl abiotinių veiksnių (sausros, vėjo, sniego, lijundros, potvynio ir kt.), gaisrų, ligų ir miško kenkėjų sunaikinta, labai pažeista arba džiūsta ne mažiau kaip 50 proc. medžių (medžiai negali augti).

Galimi pareiškėjai - privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, pagal šią veiklos sritį, gali pretenduoti į ne didesnę kaip 345 280 litų paramą vienam projektui. Paramos lėšomis kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią projekto įgyvendinimui reikalingą lėšų dalį turėtų padengti patys miškų savininkai ar jų valdytojai.

Siekiant atkurti pažeistus miško plotus, paramos lėšomis gali būti finansuojamos ploto sutvarkymo ir išvalymo, miško sodmenų įsigijimo ir transportavimo, dirvos paruošimo, sodinimo, žuvusių želdinių atsodinimo ar želdinių apsaugos priemonėms skirtos išlaidos.

VĮ Kupiškio miškų urėdija 2012 m. gruodžio 19 d. pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007‑2013 metų programos priemonės "Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas" veiklos srities stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės paramos sutartį Nr.2MP-KP-12-1-010977-PR001, pagal kurią įsipareigojo įgyvendinti projektą „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas Skapiškio ir Kupiškio girininkijose".

Projekto tikslas - sutvarkyti bei atkurti 12,1 ha stichinės nelaimės pažeistų (nudžiūvusių) medynų Skapiškio ir Kupiškio girininkijose. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 4 punktas nurodo, kad „miško savininkai, valdytojai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti mišką", todėl nudžiūvusių medynų vietoje turi būti atkurti nauji medynai. Šio projekto tiesioginis naudos gavėjas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise mišką perdavusi valdyti valstybės įmonei Kupiškio miškų urėdijai.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2012 m. gruodžio 19 d., pabaiga - 2014 m. rugsėjo 1 d.RVĮ Kupiškio miškų urėdija

Vilniaus g. 33, 40114 Kupiškis
Tel.: (8 ~ 459) 5 24 52;
El. paštas: info@kupmu.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 160185871

PVM mokėtojo kodas: LT601858716

A/s Nr.: LT347300010002534733

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisrai Ligos Mediena